Skattetakst

Skattetakst er en politisk bestemt takst som grunnlag for kommunal eiendomsskatt. Slik skatt betales i de kommuner som har innført betaling av eiendomsskatt.

Serielån

Avdragsdelen av lånet er konstant i lånets løpetid. Rentedelen beregnes av restlånet og blir normalt mindre og mindre etterhvert som tiden går. Det betyr at summen av renter og avdrag avtar etterhvert.

Selveierleilighet/Selveierbolig

Omfatter eneboliger, rekkehus, eierleiligheter, gårdsbruk og fritidseiendommer. Selveierboliger kan vanligvis kjøpes. selges. utleies og belånes fritt. Et skjøte overfører eiendomsretten formelt fra selger til kjøper.
For å gi kjøperen rettslig beskyttelse, må skjøtet tinglyses hos tingretten. Slike boliger betraktes som et selvstendig stykke eiendom. De får sitt eget blad i grunnboken og derved også sin egen registerbetegnelse (gårdsnummer – gnr, bruksnummer – bnr, seksjonnummer – snr.

 

Takstsenteret består av godkjente takstmenn med med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen. Vi har lang erfaring med verdivurdering av bolig, og kommer gjerne på befaring for å gi deg et overslag. Kontakt oss her eller ring en takstmann direkte her.

  Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

  TelefonEpost

  Skriv inn koden:

  captcha

  Seksjoneringstakst & Seksjonering

  Lov om eierseksjoner regulerer fremgangsmåte ved forkjøpsrett for leietagere ved seksjonering av eiendommen. Loven har også bestemmelser om forkjøpsrettspris.

  Kort om eierseksjoner og seksjonering.

  En seksjonert bolig er en bolig som er oppdelt etter «Lov om eierseksjoner» (Eierseksjonsloven). Eierseksjon er også gjerne kalt «selveier». Hvis du eier en seksjon, eier du en andel av en større bolig og har eksklusiv rett til bruk av din seksjon. Din andel av hele eiendommen er fastsatt i eierbrøken.

  Dette til forskjell fra et borettslag, hvor du har en andel i borettslaget (andelsbeviset), ofte pålydende kr. 100,-, som gir deg rett til å leie en bolig etter nærmere avtale.

  En annen variant er også sameier som er regulert etter «Lov om sameige» Her er det ikke opprettet seksjoner, du eier en hel eiendom sammen med andre, og har gjort intern avtale om hvem som bruker hva. Du eier ingen spesifisert del av eiendommen, men har en ideell andel av hele. Dette var en mye brukt løsning før Eierseksjonsloven kom. Bolig i sameie er vanskelig å belåne, alle eierne må være enige og garantere for hverandre. En gammel tomannsbolig som eies som et sameie, kan ofte lett seksjoneres uten krav til byggesak.

  En eierseksjon har eget grunnboksblad, er dermed et eget panteobjekt og lett å belåne, og dermed også lett å selge.

  Ved opptak av felles gjeld, f.eks. til rehabilitering av utvendig bygning, tak, drenering eller lignende, er dette lettest å få til i et borettslag. Det er borettslaget som står som eier av eiendommen, og kan pantsette hele eiendommen. Et eierseksjonssameie er ikke eier av eiendom og har ingen ting å pantsette. Det må inngås egne avtaler med banken.

  Når en eiendom seksjoneres, skal det utarbeides plantegninger for alle etasjer, som tydelig viser hver enkelt seksjon. Fellesareal skal også fremgå av tegningene. Areal som «er nødvendig for andre eieres bruk», kan ikke innlemmes i en seksjon, men må være fellesareal. Ved enhver endring av seksjonenes størrelse, sammenslåing, eller oppdeling av seksjoner, skal det foretas en reseksjonering. Det er også mulig å seksjonere tomt som tilleggsareal til de enkelte boligseksjonene. Her er det krav om oppmåling av tomtegrenser. Det kan også opprettes tilleggsareal til seksjonene i bygget, hvis man ønsker å fordele fellesareal, f.eks. i kjeller og loft.

  seksjonering

  Mange steder vil man se at også flere eneboliger på felles tomt er seksjonert. Dette er en praktisk løsning der tomten er «for liten til å deles, men stor nok til å bebygges»

  Alle eierseksjonssameier skal ha egne vedtekter.

  Eierseksjonssameier med ni eller flere seksjoner skal registreres i Foretaksregisteret. Mindre sameier kan registreres.

  Kjøperett.
  Leietakere hadde tidligere kjøperett til redusert pris ved seksjonering. Denne bestemmelsen er nå tatt ut av loven.

  Takstsenteret har erfaring med seksjonering og reseksjonering og kan bistå med dette. Kontakt oss i dag!

   

   Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

   TelefonEpost

   Skriv inn koden:

   captcha

   Sammenfallende, men forskjellige, begreper

   Se hvert enkelt stikkord. Vedlikehold, rehabilitering, restaurering, ombygging, fornyelse, modernisering.

   Rettsvern

   Den beskyttelse en rettighetshaver har mot andre rettighetshavere i kollisjonstilfeller, som sikkerhet for at en rettighet ikke skal falle bort eller blir redusert. Oppnås ved tinglysning i grunnboken. Systemet ivaretas ved dagbokføring.

   Restaurering

   Er å tilbakeføre en bygningsdel til opprinnelig form og funksjon.

   Reklamasjonsrapport

   Reklamasjonsrapporten er en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

   Rehabilitering

   Arbeider som utføres for å fornye deler av en bygningsdel eller hele bygningsdelen. Dette bringer bygningdelen opp mot opprinnelig referansenivå, dvs. bringer tilbake til den stand den var i som ny.

   Reguleringsplaner

   Detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø i bestemte områder i en kommune. Ved reguleringsplan kan det gis bestemmelser om utforming og bruk av arealer og bygninger. Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken eller forby former for bruk for å fremme eller sikre formålet med reguleringen