Oljetanker

Regelverket er nedfelt i Forurensningsforskriften og lokale bestemmelser. Alle tanker er underlagt kontroll, selv glassfiberarmerte tanker som er 30 år gamle skal kontrolleres. Tanker som er tatt ut av bruk skal renses og fjernes. Fra 2020 er det ikke lenger anledning til fyring med vanlig olje eller parafin i boliger.

Obligasjonsleiligheter

Dette er i realiteten et leieforhold hvor den opprinnelige leietageren har gitt et rentefritt lån til gårdeier. Obligasjonen følger leieforholdet, og innløses til pålydende til fastsatt tid. Obligasjonsleiligheter har således ingen særlig verdi ut over obligasjonens pålydende, og man må være forsiktig med å betale høyere pris for et slikt leieforhold.

Normal salgsverdi

Skal ansettes til det beløp takstmannen mener at eiendommen kan omsettes til på takstdagen.

Nominell rente

Renten som betales på selve lånet.

Modernisering

Modernisering av en bygningsdal betyr at delen bringes opp til dagens krav, og bringer dermed bygningsdelen opp over opprinnelig referansenivå.

Møblert

Fullt møblert betyr at rommet som leies ut er forsynt med møbler og vanlig utstyr. Det skal ikke være nødvendig at leieboer må supplere med annet enn helt personlige ting.

Matrikkel

Var (er) en offentlig betegnelse over jordeiendommer på landet med angivelse av deres navn, nummer og skyld. Se registerbetegnelse.

Markedsverdi

(salgsverdi/ verditakst) er verdi satt etter markedet, og skal gjenspeile den prisen markedet (en eller flere kjøpere) er villig til å betale for objektet.

Markedsverdien er det ansatte beløp som takstmannen mener objektet normalt kan omsettes for på takseringsdagen.

Målebrev

Målebrevet viser tomtens nøyaktige beliggenhet med koordinater, tomtens grenser og areal. Utstedt av kommunen.

Målbarhet – takhøyde

For å være målbart må et rom ha en høyde fra gulv til tak på minst 1,9 m.