Hva betyr «yield»?

Yield er netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Begrepet er svært sentralt i verdivurderingen av en utleiebolig. Jo lavere yield-verdien er, desto høyere vil verdianslaget for i eiendommen være. Med andre ord gjenspeiler yield investorens totale avkastningskrav.

Dersom du har et visst beløp plassert i en bank, og beløpet har en årlig økning som inkluderer renter, vil du kunne regne ut avkastningen i prosent ved å dele rentebeløpet på innskuddskapitalen, og deretter gange dette med 100. 

Takstsenteret består av godkjente takstmenn med med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen, ta kontakt med oss i dag:

  Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

  TelefonEpost

  Skriv inn koden:

  captcha

  Verditakst

  Fastsettes av takstmann. Den prisen en selger bør kunne vente å få i markedet på takseringsdagen.

  Vedlikehold

  Arbeider som utføres for å opprettholde en tilstand/sistuasjon. Arbeider som utføres på overflaten.

  Våtromsnormen

  Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er utarbeidet av Fagrådet for våtrom og Norges byggforskningsinstitutt og er en frivillig bransjenorm for arbeid med våtrom, den er ikke basert på myndighet eller autoritet gitt av det offentlige i kraft av lov, forskrift eller vedtak. Dermed vil ikke BVN i utgangspunktet danne grunnlag for rettigheter og forpliktelser i forhold til hvordan våtrom skal utføres, med mindre BVN er gjort til en del av en avtale. BVN vil imidlertid være et godt utgangspunkt for en avtale om arbeider i våtrom, det samme gjelder fagrådets liste over godkjente bedrifter og materialer/ produkter. ( www.byggforsk.no/ffv/ )

  Tomteutnyttelse

  Utnyttelse av tomter beregnes ut i fra minst en av følgende tre kriterier fastsatt i reguleringsbestemmelser. – Prosent bebygd areal (%-BYA) = Bygningens grunnflate i prosent av tomtearealet sammen med angitt etasjeantall og/eller gesimshøyde. – Tillatt bruksareal (T-BRA) = Største tillatte bruksareal i m2 uavhengig av tomtearealet (skrives T-BRA = 00 m2 dvs. at arealet omfatter fellesarealer som trapperom, korridorer, boder, tekniske rom osv.) – Prosent tomteutnyttelse (%-TU) = Største tillatte bruksareal i prosent av tomtearealet. Norsk Standard 3940 inneholder beregningsregler og måleregler for arealer i bygninger.

  Tomtekostnad

  Den del av anleggskostnadene til et bygg som ikke regnes som byggekostnader og omfatter: a. kjøpesum for tomten b. gebyrer som påløper ved erverv av tomten c. utgifter til riving av bebyggelse som må fjernes for at nybygging skal finne sted d. utgifter til veier og vann-/kloakkanlegg e. alle utgifter til arbeider på tomten inntil byggegrube, som sprengning, graving, veier, grøfter, ledninger, planering, grøntanlegg, gjerder f. utgifter til ekstraordinære grunnarbeider, peling, sikring m.m.

  Tomtebelastning

  Forholdet mellom tomtepris og bygningsarealet

  Tomteareal

  I vanlig dagligtale brukes ordet mål i forbindelse med tomtestørrelser. Fra gammelt av var 1 mål = 100 kvadratroter = 1/4 tønne land = 10 000 kvadratrot = 984,34363 m2. Nå brukes 1 mål som det samme som 1 da (dekar) = 1 000 m2.

  Tomannsboliger/ flermannsbolig

  Etter at vi fikk ny lov om eierseksjoner, er det ikke lenger lovlig eierform å eie en ideell part i en flermannsbolig. Etterkrigstidens typiske horisontaltdelte tomannsboliger og korsdelte firemannsboliger er gode eksempler, man eier en ideell part av hele eiendommen, og disponerer en av leilighetene. Det er ikke lenger mulig å få pant i en ideell part, slik at det tvinger seg frem en endring dersom en av eierne ønsker å belåne eller selge. Den enkleste løsningen vil da være å seksjonere eiendommen. Ved seksjonering, eier man fremdeles en ideell part av eiendommen, men har eksklusiv bruksrett til en av seksjonene. Denne bruksretten kan omsettes og pantsettes. En takstmann vil kunne bistå et sameie med seksjonering.

  Tinglysning

  Rettigheter og avtaler vedr. fast eiendom registreres på eiendommens blad i grunnboken.