Annuitetslån

Summen av renter og avdrag som betales hver termin er konstant i hele lånets løpetid. Det betyr at avragsdelen er liten i begynnelsen og rentedelen er stor. Etterhvert skifter bildet og avdragsdelen er stor mot slutten av løpetiden, mens rentedelen er liten.

Andelsleilighet

Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har delt ansvar for fellesarealer og andel av fellesgjeld mv. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Allmenning

Skog- eller fjellstrekning hvor bygdefolket som driver gårdsbruk har forskjellige bruksrettigheter, f.eks. rett til hogst, fiske, seterdrift og lign. Det skilles mellom statsallmenning, bygdeallmenning og privat allmenning.

Alder, utidsmessighet

Ved beregning av en eiendoms tekniske verdi, beregnes byggekostnader som om bygget var nytt. Det må derfor gjøres et fradrag for: ”gjenstående arbeider, alder, utidsmessighet, slitasje o.l.” slik at en kommer fram til verdien for eiendommen, slik den fremstår i dag. En leilighet som er 100 % oppusset vil likevel kunne få et realt fradrag her, hvis gården er gammel vil den naturlig kreve store årlige påkostninger.