Annuitetslån

Summen av renter og avdrag som betales hver termin er konstant i hele lånets løpetid. Det betyr at avragsdelen er liten i begynnelsen og rentedelen er stor. Etterhvert skifter bildet og avdragsdelen er stor mot slutten av løpetiden, mens rentedelen er liten.

Anleggsmidler i foretak (going concern)

Vil si en verdsetting av et foretak under forutsetning av fortsatt drift under nåværende omstendigheter. Det tas hensyn til eiendomsmassen, driftstilbehør og foretakets økonomiske inntjening

Andelsleilighet

Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har delt ansvar for fellesarealer og andel av fellesgjeld mv. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Allmenning

Skog- eller fjellstrekning hvor bygdefolket som driver gårdsbruk har forskjellige bruksrettigheter, f.eks. rett til hogst, fiske, seterdrift og lign. Det skilles mellom statsallmenning, bygdeallmenning og privat allmenning.

Alder, utidsmessighet

Ved beregning av en eiendoms tekniske verdi, beregnes byggekostnader som om bygget var nytt. Det må derfor gjøres et fradrag for: ”gjenstående arbeider, alder, utidsmessighet, slitasje o.l.” slik at en kommer fram til verdien for eiendommen, slik den fremstår i dag. En leilighet som er 100 % oppusset vil likevel kunne få et realt fradrag her, hvis gården er gammel vil den naturlig kreve store årlige påkostninger.

Aktiva/Anleggsmidler

En bedrifts eiendeler. Anleggsmidler er bedriftens «faste» aktiva f.eks. bygninger og maskiner. I hht. aksjeloven er dette eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for selskapet.

Aksjeleilighet

Du kjøper en aksje i et boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Affeksjonsverdi

Dette er den verdi av ikke økonomisk art, utover vanlig markedsverdi, som en eiendom på grunn av personlige forhold kan ha for en enkelt eller mindre krets av personer

Adkomstdokumenter

Dokumenter som viser hvem som innehar en leierett til en bestemt leilighet i f.eks. et borettslag.