Borettslag

Borettslaget har bygget og eier leiligheter i et bygningskompleks. Disse leies ut til «andelseierne» som også er medeiere i borettslagets eiendom og er kreditor i borettslaget.

Borett

Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon. En tinglyst borett vil være en verdireduserende heftelse på eiendommen, da det er uvisst når man kan få full rådighet over eiendommen. Verdien av slike boretter beregnes i henhold til arveavgiftslovens § 13.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport, tilpasset avhendingsloven, hvor det er lagt spesiell vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevant ved eierskifte. Rapporten gir i tillegg til tilstandsgrader informasjon om bygningsdelenes levetider. Boligsalgsrapport leveres ofte i kombinasjon med takst og arealmåling.

boligsalgsrapport

Boligareal (BOA)

Dette er bruksarealet (BRA) av boligens hoveddel. Se hoveddel. Begrepet gikk ut av bruk 01.01.2008. Se P-rom. Se «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger» for utfyllende beskrivelse.

Bindingstid

Det tidsrom hvori en bestemt rente- og/eller avdragssats for lån ikke kan endres

Bevaringsverdig bygning

Kan være fattet vedtak i kommunen eller hos riksantikvaren eller byantikvaren. Betyr, forenklet, at fasaden må beholdes uendret, men endringer innomhus kan foretas i samråd med bevaringsmyndighetene

Bebyggelsesplan

Med bebyggelsesplan forstås i loven en plan vedtatt av det faste utvalget for plansaker selv, og som fastlegger arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer innenfor et nærmere avgrenset område hvor det etter arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan er stilt krav om slik plan som grunnlag for utbygging.

Arvetakst/Skiftetakst

Dette er gamle begreper. Tidligere var slike takster å betrakte som «noe lavere» enn markedsverdi. Disse begrepene brukes fortsatt, men for takstmenn er en takst en takst uansett hva den skal brukes til. Slike «arve- eller skiftetakster» skal derfor settes til markedsverdi.

Arealeffektivitet

Forholdet mellom det faktiske utleide arealet og byggets totale areal

Approbasjon

Godkjenning, særlig fra det offentlige. Typisk eksempel er approbasjon av en byggesøknad.