Dokumentasjon

Takstmannen trenger en del underlag for å kunne ferdigstille takstdokumentet. Kravet til underlagsdokumentasjon vil variere fra oppdrag til oppdrag. Vennligst vis respekt for takstmannenes ønsker om slik dokumentasjon. Husk også at takstmannens arbeid blir forenklet når underlaget er på plass. Derved spares også kostnader for takstbestilleren.

Dagbok

Protokoll for innføring av dokumenter som forlanges tinglyst. Føres i kronologisk orden og anmerkes på den enkelte eiendoms blad i grunnboken.

Bygsle/Bygsel

Se «Festetomt». Egentlig leie av jord på landet etter avtale mellom jordeier og leilending.

Byggelån

Et lån til oppføring av bolig. Lånet «trekkes på» etterhvert som byggearbeidene skrider fram. Når bygget er ferdig må byggelånet konverteres til et langsiktig lån.

Byggegrense Byggelinjegrense

Linje fastsatt i reguleringsplan og som bebyggelse ikke kan legges utenfor

Bruttoareal (BTA)

Arealet av boligen målt inklusive arealet av ytterveggene. For boliger som henger sammen, tas arealet med til midten av veggen mellom boligene. Se «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger» for utfyllende beskrivelse.

Bruksrettighet

Denne gir innehaveren en viss rådighet over annens eiendom (positiv servitutt).

Bruksareal (BRA)

Arealet av boligen målt fra innsiden av ytterveggene. For boliger som henger sammen, måles fra innsiden av veggen mellom boligene. Se «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger» for utfyllende beskrivelse.

Botid

Folkeregisteret registrerer botiden i en bestemt bolig.

Borettslags- eller andelsleilighet. Aksjeleilighet

Beboerne har/eier en andel i et boretttslag som igjen eier bygninger og tomten. Hver andelshaver har en leierett til en bestemt bolig i borettslaget.