OFTE STILTE SPØRSMÅL

Her har vi prøvd å samle ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke finner svaret her, kan du forsøke å søke i Takstleksikonet, eller kontakte oss.

Vi skal gjøre opp et bo og har noen særinteresser…

I alle tilfeller er vi pålagt å rapportere vårt skjønn når det gjelder markedsprisen i taksten. Dette skal vi gjøre uavhengig av hva taksten skal brukes til. Man kan derfor ikke bestille "høye" eller "lave" takster av oss.

Må jeg rydde boligen før dere kommer?

Ikke mer enn at vi kan bevege oss rundt på en grei måte. F.eks. vil stappfulle boder i kjellere bety at vi tar forbehold i taksten om at rommet ikke er besiktiget. Krypkjeller skal være tilgjengelig for inspeksjon. Luker bør derfor være åpnet på forhånd.

Må jeg alltid bestille en fullstendig takst?

Nei, vi kan levere en forenklet vurdering av verdien av eiendommen i forbindelse med refinansiering. Den omfatter ikke en teknisk beskrivelse bygninger og nevner bare graverende forhold som kan være av interesse for en lånegiver.

Kan dere være diskrete om oppdraget?

Taksten er oppdragsgivers dokument. Vi har taushetsplikt om alle forhold rundt takseringen.

Hvordan verdsettes bo-retter?

Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon. En tinglyst borett vil være en verdireduserende heftelse på eiendommen,. Verdien av slike boretter beregnes i henhold til reglene i arveavgiftslovens § 13.

Hvordan finner dere fram til boligens arealer?

Vi bruker en kombinasjon av tegninger og kontrollmål med laserinstrument.

Hvor lang tid tar befaringen?

Igjen avhengig av oppdraget, men besiktigelsen i vanlige boliger tar ca. 1 time for en takst. For en teknisk gjennomgang (Tilstandsrapport eller Boligsalgsrapport) går det vesentlig mer tid.

Hva trenger dere av underlagsmateriale?

Dette vil variere med oppdragstypen, men plantegninger, forsikringspoliser, oppgaver over kommunale avgifter, festekontrakter, event. leiekontrakter, erklæringer om for eksempel veiretter, boretter og mulige grunnavståelser mv., opplysninger om reguleringsplaner og byggeplaner i nabolaget osv. er viktige opplysninger for oss.

Hva koster en takst?

Prisene varierer fra oppdrag til oppdrag. Prisene er basert på medgått tid, men på forespørsel kan vi gi en prisindikasjon for de mest vanlige boligtypene. Prisen på våre tjenester blir tillagt 25% mva. Prisen er også avhengig av det dokumentgrunnlaget vi får. Jo mer vi må grave fram av opplysninger, desto dyrere blir taksten.

Jeg tror at badet mitt lekker, det lukter ofte vondt der. Hva kan det være? Kan dere gi råd?

Det kan være forskjellige årsaker til slikt. Vi kommer på befaring og gir råd om ytterligere undersøkelser hvis det er nødvendig og tips om hva som bør gjøres videre. Regelmessig rengjøring av sluk forebygger lukt, tilstopping og oversvømmelse. Det er en god ved likeholdsrutine å gjennomføre.

Badet mitt er skadet. Kan jeg utbedre lekkasjen før det er avholdt en skadetakst? Jeg har ikke bad nå!

Du må ikke gjøre det, da faren for bevisforspillelse er tilstede og din sak iht eiertvist vil stå mye svakere.

Arv og skifte

Dersom to parter har forskjellige verdiinteresser i en eiendom, vil det ofte være slik at begge parter engasjerer hver sin takstmann. Verditaksering er basert på takstmannens begrunnede skjønn. Det er derfor lite sannsynlig at begge takstmennene vil vurdere verdibildet helt likt. For å komme fram til det mest trygge verdibildet, er det fornuftig at de to partsoppnevte (men likevel uavhengige) takstmennene, møter på en felles befaring hvor begge parter også er tilstede. Dette vil bety at begge takstmennene får nøyaktig den samme bakgrunnsinformasjonen om eiendommen. Denne framgangsmåten blir ofte benyttet i forbindelse med arve- og skifteoppgjør.