Arv og skifte

Dersom to parter har forskjellige verdiinteresser i en eiendom, vil det ofte være slik at begge parter engasjerer hver sin takstmann. Verditaksering er basert på takstmannens begrunnede skjønn. Det er derfor lite sannsynlig at begge takstmennene vil vurdere verdibildet helt likt. For å komme fram til det mest trygge verdibildet, er det fornuftig at de to partsoppnevte (men likevel uavhengige) takstmennene, møter på en felles befaring hvor begge parter også er tilstede. Dette vil bety at begge takstmennene får nøyaktig den samme bakgrunnsinformasjonen om eiendommen. Denne framgangsmåten blir ofte benyttet i forbindelse med arve- og skifteoppgjør.