Allmenning

Skog- eller fjellstrekning hvor bygdefolket som driver gårdsbruk har forskjellige bruksrettigheter, f.eks. rett til hogst, fiske, seterdrift og lign. Det skilles mellom statsallmenning, bygdeallmenning og privat allmenning.