Makeskifte

Bytte av fast eiendom mot annen fast eiendom. Begrepet brukes også for slikt bytte selv om mellomlag skal betales.

Lover

Alle aktuelle lover finnes på www.lovdata.no

Løsøre

Alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Fast eiendom er «immobilien» på tysk dvs. noe som ikke kan flyttes. På engelsk heter det Real Estate eller sann eller virkelig eiendom. Det motsatte av fast eiendom.

Ligningstakst

Ligningstakst er en politisk bestemt takst som grunnlag for formuesbeskatning osv. Ligningstaksten settes når boligen er ny og er senere oppregulert etter prosentsatser. Lingningsverdien skal ikke overstige 30 % av markedsverdi eller teknisk verdi.

Låneverdi- Lånetakst

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi av eiendommen, til grunnlag for langsiktig belåning. Låneverdien gir utrykk for takstmannens antagelse av objektets nedre verdi.

Konvertering

Det vil si å gjøre om et lån til et annet. Mest brukt i forbindelse med «ombytting» av et byggelån til et fast lån.

Kontantstrømanalyse (Cashflow)

Baserer seg på en diskontering (tilbakeføring til nåverdi (dagens verdi)) av periodiske inntektsoverskudd over en bestemt tidsperiode. Forventet salgsverdi ved periodens utløp diskonteres også. Summen av de diskonterte beløpene gir verdien i dag.

Konsesjon

Tillatelse fra offentlig myndighet. Når det gjelder eiendom, tilatelse til å erverve eiendomsrett, eller bruksrett til fast eiendom.

Kommuneplan

Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi: 1. Byggeområder. 2. Landbruks-, natur- og friluftsområder. 3. Områder for råstoffutvinning. 4. Andre områder som er båndlagt eller skal båndlegges for nærmere angitte formål i medhold av denne eller andre lover og områder for Forsvaret. 5. Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, herunder ferdsel-, fiske-, akvakultur-, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon med en eller flere av de nevnte brukskategorier. 6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet.

Klageorgan/klager

Det er opprettet en egen klagenemnd for Takstrapporter. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Takstrapporter kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten.