Yield

Begrepet «Yield» eller «Direkte avkastning» som det egentlig kalles, er definert som:
Direkte avkastning = Netto leieinntekt/Verdi.

Dersom vi har et visst beløp plassert i en bank og vi hvert år får økt beløpet med et rentebeløp, vil avkastningen i prosent på vår investering være: 100 x rentebeløpet/innskuddskapitalen.

Når vi snakker om nettokapitalisering snur vi om på formelen ovenfor og sier at:
Verdi = Netto leieinntekt/Direkte avkastning (og begrepet Direkte avkastning erstattes med betegnelsen «Kapitaliseringsrente» eller «Yield» på utenlandsk.)

 

Takstsenteret består av godkjente takstmenn med med tverrfaglig bakgrunn fra byggebransjen, ta kontakt med oss i dag:

Våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er utarbeidet av Fagrådet for våtrom og Norges byggforskningsinstitutt og er en frivillig bransjenorm for arbeid med våtrom, den er ikke basert på myndighet eller autoritet gitt av det offentlige i kraft av lov, forskrift eller vedtak. Dermed vil ikke BVN i utgangspunktet danne grunnlag for rettigheter og forpliktelser i forhold til hvordan våtrom skal utføres, med mindre BVN er gjort til en del av en avtale. BVN vil imidlertid være et godt utgangspunkt for en avtale om arbeider i våtrom, det samme gjelder fagrådets liste over godkjente bedrifter og materialer/ produkter. ( www.byggforsk.no/ffv/ )

Tomteutnyttelse

Utnyttelse av tomter beregnes ut i fra minst en av følgende tre kriterier fastsatt i reguleringsbestemmelser. – Prosent bebygd areal (%-BYA) = Bygningens grunnflate i prosent av tomtearealet sammen med angitt etasjeantall og/eller gesimshøyde. – Tillatt bruksareal (T-BRA) = Største tillatte bruksareal i m2 uavhengig av tomtearealet (skrives T-BRA = 00 m2 dvs. at arealet omfatter fellesarealer som trapperom, korridorer, boder, tekniske rom osv.) – Prosent tomteutnyttelse (%-TU) = Største tillatte bruksareal i prosent av tomtearealet. Norsk Standard 3940 inneholder beregningsregler og måleregler for arealer i bygninger.

Tomtekostnad

Den del av anleggskostnadene til et bygg som ikke regnes som byggekostnader og omfatter: a. kjøpesum for tomten b. gebyrer som påløper ved erverv av tomten c. utgifter til riving av bebyggelse som må fjernes for at nybygging skal finne sted d. utgifter til veier og vann-/kloakkanlegg e. alle utgifter til arbeider på tomten inntil byggegrube, som sprengning, graving, veier, grøfter, ledninger, planering, grøntanlegg, gjerder f. utgifter til ekstraordinære grunnarbeider, peling, sikring m.m.

Tomteareal

I vanlig dagligtale brukes ordet mål i forbindelse med tomtestørrelser. Fra gammelt av var 1 mål = 100 kvadratroter = 1/4 tønne land = 10 000 kvadratrot = 984,34363 m2. Nå brukes 1 mål som det samme som 1 da (dekar) = 1 000 m2.

Tomannsboliger/ flermannsbolig

Etter at vi fikk ny lov om eierseksjoner, er det ikke lenger lovlig eierform å eie en ideell part i en flermannsbolig. Etterkrigstidens typiske horisontaltdelte tomannsboliger og korsdelte firemannsboliger er gode eksempler, man eier en ideell part av hele eiendommen, og disponerer en av leilighetene. Det er ikke lenger mulig å få pant i en ideell part, slik at det tvinger seg frem en endring dersom en av eierne ønsker å belåne eller selge. Den enkleste løsningen vil da være å seksjonere eiendommen. Ved seksjonering, eier man fremdeles en ideell part av eiendommen, men har eksklusiv bruksrett til en av seksjonene. Denne bruksretten kan omsettes og pantsettes. En takstmann vil kunne bistå et sameie med seksjonering.